Amazon dolphin tour on the Rio Negro.

Amazon dolphin tour on the Rio Negro.