Baron's Mantella Frog. Madagascar Wildlife Tour.

Baron’s Mantella Frog. Madagascar Wildlife Tour.